Are we all one ?

We are all one. Tällä hetkellä maapallolla elää kosmoksen eri kolkista, oman aurinkontamme plaeneetoilta sekä muulta universumista inkarnoituneita yksilöitä, saman luojan yksilöityneitä osasia, jotka ovat muodostaneet rajattuja elinalueita itselleen joiden sisällä he hakevat tasapainoa integroimalla toistensa energioita itseensä. Kuten niin sanottu yhden laki, the law of one kertoo, kaikki maailmankaikkeuksien pahuudet ja hyvyydet olemme me itse. All is one. Maanpäällä meillä kuitenkin vallitsee näennäinen erillisyys. Ihmiskunnan tietoisuuden kasvaessa se tulee käsittämään ensin globaalisti ihmiskunnan, eli emme toiminnassamme ota huomioon vain itsemme, rymän, kansamme tai kansojen liittoutu

Rohkeutta

Kun katsomme historiaa niin huomaamme että kaikki on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Ongelmat syntyvät jos pitäydymme nykyisissä käytönnöissä tai haemme ratkaisuja menneisyydestä, se tukahduttaa luovuuden ja innovaatiot. Kaikki suuret, mieltä ylentävät kehitysakeleet ja keksinnöt ovat syntyneet niin että on osattu jättäytyä vallitsevan järjestelmän ulkopuolelle ja tehty itse sitä mikä intohimoisesti kiinnostaa, ilman muiden tukea. On myös varma että koemme muutosvastarintaa kun niin teemme. Myös oma tietoisuuteemme on jatkuvassa muutoksessa ja onkin tärkeintä että jatkuvasti kyseenalaistamme omat uskomuksemme. Kaikki tällä hetkellä 20 vuotiaat ja sitä nuoremmat ovat indigo- tai kristal

Positiivisuutta

On totta että jos haluamme menestyä elämässä täytyy meidän olla positiivisia sitä kohtaan ja iloita muiden menestyksestä. On ehkä kuitenkin hyvä ymmärtää että kokemuksemme luominen ei lähde ajatuksesta, vaan sen taustalla olevasta tarpeen luomasta halusta. Sielunaurassa henkilöillä on usein etukäteen sovittu elämänmittainen sopimus ja jos henkilö ei ole tuota, niin sanottua positiivista karmaa käsitellyt, niin silloin niin sanotut negatiiviset tunteet toimivat positiivisena kompassina. Henkiaurasssa, eli indigo- ja kristalliauroissa yksilöillä on aivan uudenlainen vapaus luoda. Henkilö kyllä kokee ympäristöstä johtuen negatiiviiseksi luokittelemiamme tunteita, mutta ymmärtää että elimistöä e

Ryhmän dynamiikkaa

Meidän rationaaliseen arvostelukykyymme ja päätöksentekoomme vaikuttaa oman taustamme lisäksi ryhmä jossa vaikutamme. Vaikutus on tietysti positiivinen jos ryhmä auttaa meitä pääsemään yli omista ennakkoluuloistamme. Hierarkisissa yhteisöissä haasteena on kuitenkin se että pieni ryhmä, tai jopa yksittäinen auktoriteetti hahmo voi saada koko joukon toimimaan omien joskus piilotettujen tai tiedostamattomien intressiensä mukaisesti. Hyvä esimerkki mukautumisesta on psykologi Solomon Aschin koe jossa koehenkilöille esitettiin kolme selvästi eripituista janaa sekä vertailujana. Tehtävänä oli yksinkertaisesti valita janoista kaksi saman mittaista. Koehenkilöt valitsivatkin oikein ilman ympäröivää

miesten mies

Maskuliininen energia ei ole miehinen ominaisuus eikä feminiinisyys naisten ominaispiirre. Niillä ei ole tekemistä sukupuolen tai fyysisen energiakehomme kanssa mutta ne vaikuttavat toimintaamme. Kuvitteellisena esimerkkinä feminiinisen- ja maskuliinisen energian ilmentymästä voisivat olla hyvin feminiininen henikö joka on täysin sisäisesti tietoinen itsestään, mutta saa kyllä halutessaan itsensä vastakkaisen sukupuolen edustajan eteen näkyville. Hän voi emotionaalisesti kontrolloida heitä tai olla huomaamatta, sillä hän haluaa heidän joukostaan vain yhden, hyvin ulospäinsuuntautuneen maskuliinisen henkilön joka piirittää häntä, viettelee hänet ja antaa kaiken huomionsa tälle, mukautuu hänen

Luomistyö

Kokemamme todellisuuden mahdollistaa fotoni. Voimme havaita sen partikkeli- tai aaltoluonteisen ilmentymisen, mutta emme molempia yhtäaikaa. ilmiötä kutsutaan aalto-partikkeli dualismiksi ja tilan näennäistä muunnostaa kuvataan Schrödingerin yhtälöllä. Max Born sai Nobelin palkinnon siitä että hän kuvasi kuinka niin sanotut partikkelit ovat olemassa ainoastaan todennäköisyysfunktioina, ja ilmenevät todellisuudessamme vain jos niitä tietoisesti havaitaan. Hahmotamme aikaa lineaarisena ja sanomme että fotoni liikkuisikin valon nopeudella. Mittaamme nopeutta siten että havaitsemme kuljetun matkan ja siihen käytetyn ajan. Albert Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan kuitenkin valon nopudella li

hyvä ja paha

Joskus yksilöt arvottavat valoa ja pimeyttä eri arvoisina, tai yhdistävät ne hyvään ja pahaan. Valo koostuu fotoneiksi kutsumistamme yksiköistä. Fotoni, eli valokvantti on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen jolla ei ole massaa vaan kutsumme sitä mittabosoniksi eli energian määräsuuruiseksi annokseksi. Tietoisuus/voima loi havaitsemamme aika-avaruuden ja värähtelyn. Värähtelyn olemassaolo mahdollistaa valon yksikön eli photonin olemassaolon. Tiedämme että fyysinen universumi koostuu liikkeestä kolmessa ulottuvuudessa, paikassa ja ajassa ja on kvantittunutta värähtelyä. Valo on neutraali rakennusaine eli energia jolla ei ole luonnetta. Voimaa jolla valoa hallitaan voidaan ku

Keho on mun temppeli

Sanotaan että kehomme on temppelimme. Fyysinen energiakehomme koostuu näennäisesti tihestä energiasta, materiaalista jota tässä aika-avaruudessa voimme havaita. Fyysisenä koettu energia on atomimallin mukaisesti noin 99.99% tyhjää tilaa, energiaa. Kehomme on myös mielemme tuote ja sen peili sekä instrumentti jonka kautta mielen ja hengen tuotteita ilmaistaan. Kaikki luominen lähtee aikeesta jonka takana on halu tai tarve. Niin on myös fyysisellä tasolla ilmenevien sairauksien osalta. Jos meillä on vaikkapa sairaus jossa keho näennäisesti hyökkää itseään vastaan, meidän on hyvä ehkä kysyä itseltämme kunnioitammeko me itseämme ? Jos emme osaa vastata kysymykseen niin voimme seurata omaa toimin

spirit

Vaikka meillä on fyysisen energiakehomme aivoissa olemassaolomme, kokemuksiemme, toimintamme ja uskomustemme aikaansaamat hermoradat eli alitajunta niin kaikki toimintamme on kuitenkin lähtöisin henkisistä impulsseista, niin sanotun tiedostamattoman mielemme kautta. Yksilöillä on erilaisia tapoja voimistaa yhteyttä henkisiin impulsseihinsa, esimerkiksi meditoimalla. Jokainen meistä tulee tiedostamaan oman henkisen taustansa ja motiivinsa, tyypillisesti näin tapahtuu inkarnaatioiden välillä. Jos henkilön henkiset impulssit ovat hyvin voimakkaita voi yksilö kokea sisäistä ristiriitaa maanpäälisestä olemassaolostaan. Tällöin henkilön kannattaa harkita ehkä esimerkiksi AuraTransformaatioitaTM, j

Hyvä karma

Karma on teoistamme seuraava hitausmomentti ja oman kehityksemme kannalta positiivinen asia. On mahdollista purkaa karma hetkessä. Riittää että tietoisesti ymmärrämme sen, annamme itselleme anteeksi, emmekä enää toista samoja käyttäytymismalleja. Jos yksilö ei ole vielä saavuttanut tietoisuutta evoluutiostaan, on hän ennen syntymäänsä ikäänkuin ohjelmoinut, aiemmista kokemuksistaan riippuen enemmän tai vähemmän sattumanvaraisia kokemuksia itselleen maapallolla. Tällöin henkilöllä on erilaisia potentiaaleja astraalikehossaan. Aina nämä kokemukset eivät palvele henkilön kehitysta ja elämäntehtävien suorittamista. Tällöin henkilön kannattaa harkita esimerkiksi AuraTransformaatioitaTM jossa myös

Tietoisuuden kehitystä

Tietoisuutemme sijaitsee energiakehoissamme jotka ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin voimakkaan kehityksen alla. Muutoksia on tapahtunut hyvin monella tasolla ja lapsilla ilmenevät, uudet energeettiset rakenteet vastaavatkin laajentuneeseen tietoisuuteen eli tarpeeseen saavuttaa kokonaisvaltainen tasapaino sekä vapauden tunne. Uusissa energiarakenteissa ei ole esimerkiksi niin sanottuja chakroja tai energiakeskuksia jotka saivat henkilöt helposti kokemaan vaikkapa seksiin, rahaan, työhön ja henkisyyteen liittyviä asioita toisistaan erillisinä. Myös sitoumus kollektiiviseen energiaan jonka mukana yksilö oli sopinut kehittyvänsä hitaasti ja ennalta suunnitellusti koko inkarnaation on uusis

Venus

Mielemme, kehomme ja henkemme ovat luonteeltaan jatkuvassa liikkeessä. Kun synnymme planeettamme energiakenttään niin aivan kuten kuu vaikuttaa planeettamme vesiin, niin planeettojen energiat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti meissä. Esimerkiksi astrologia käsittelee sitä millaisen suunnitelman mukaan sielunaurassa elävät henkilöt integroivat planeettaenergioita itseensä. AuraTransformaatiossaTM käytetään pääasiassa niin sanottua kristallienergiaa joka on Venus energiaa, oman aurinkokuntamme korkeavärähteisintä energiaa. Venus energia on niin sanottua rakkaus-äly energiaa, puhdasta, älykästä, kaunista ja nopeaa. Venus energia ottaa aina yksilön ja kokonaisuuden edut taspainoisesti huomioon. Tä

Kauniita unia

Tiedostamattoman ja tietoisen mielemme välillä on verho. Ei sattumalta syntynyt, vaan tarkoituksella suunnitteltu ja tietoisesti käyttöön otettu. Uni on kommunikaatioita tuon verhon läpi. Unen luonne riippuu yksilön energiakeskuksien tasapainosta, henkilön kristallisoitumisasteesta, mentaalikehojen rakenteesta, ja niin edelleen. Joka tapauksessa unemme kertoo meille yleensä siitä millä elämänalueella energiavirtamme kaipaa huomiotamme. Joskus suunnittelemamme unet eivät ole niin kauniita jos ne todella vaativat huomioitamme. Usein kuitenkin herätessä valitsemme tietoisen mielen ja kehotietoisuuden jolloin yhteys tiedostamattomaan katkeaa ja uni ikäänkuin pyyhkiytyy pois tietoisuudestamme. Jo

Elämäntaidon valmennusta

On olemassa vain yksi oikotie onneen. Tehdä niitä asioita jotka tekevät onnelliseksi. Voi olla että meillä on kuitenkin uskomuksia joiden mukaan näin ei ole mahdollista toimia. Tällöin meidän kannattaa työskennellä omien uskomustemme kanssa. Mitä tahansa teemmekin tulee meidän tietenkin toimia vastuullisesti ja huomioida tekomme vaikutukset. <3

Recent Posts
Archive