AT

AuraTransformaatioTM on 4. maanpäälliseen tietoisuusulottuvuuteen sijoittuva tietoisuuden laajentamismenetelmä. Aikuiset voivat halutessaan valita sen jo elämänsä aikana, kaikilla 1995 jälkeen syntyneillä lapsilla sen seuraksena kehittyvä energeettinen rakenne jo luonnostaan on. Aivan kaikki kehitys ei täällä vapaan tahdon universumissakaan ole mahdollista eli vanhaan energiajärjestelmään ei maanpäällä ole enää paluuta. <3.

Erityinen

Ihmisiä luokitellaan usein erityisherkiksi jos he eivät kykene toimimaan optimaalisesti toimintaympäristöstä johtuen. Samalla logiikalla voimme kai luokitella osan ihmisistä erityisepäherkiksi ja muuttaa toimintaympäristön kaikille sopivaksi. <3.

kierrätystä

Usein hyvin tieteellisesti asioihin suhtautuvat, korkeasti koulutetut termodynamiikan taitajat ja toisaalta taas hyvin henkiset ihmiset hahmottavat asioita muotoaan muuttavien energiavirtojen kautta mutta usein täysin eri lähtökohdista. Materialistisesti maailmaa hahmottavat ovat hyvin tietoisia että fyysisen kehomme energia kiertää maatuessaan maapallon fyysisen energiavirran kautta kun taas henkisesti maailmaa hahmottavat huomaavat esimerkiksi että ajatus tai tunne-energiat vaikuttavat fyysiseen kehoomme. He eivät välttämättä havaitse sitä kuinka fyysisen kehomme osaset ovat toisiinsa yhteydessä tai aurassamme kantama energia siirtyy sanoiksi ja teoiksi. Fyysisen kehomme ja maapallon energ

Tuote

Tuotteiden valmistus, kulutus ja jätehuolto toimivat suljetussa systeemissä toisistaan riippuen sillä tuotantomme perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaikka monet pohtivatkin periaatteellista kysymystä siitä että onko meillä oikeus kulutuksellamme vaikuttaa tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksiin niin ympäristön kannalta kestävä elämäntapa näyttää yleistyvän monien kohdalla vasta kun elintason nostaminen ja elämänlaatu alkavat olla ristiriidassa keskenään. Kyse on usein siis enemmänkin elämäntyylin valinnasta kuin ympäristötietoisuudesta. Tietysti ihmiset määrittävät nykyään itsensä ehkä enemmän tiettyjä tarpeita omaaviksi maailmankansalaisiksi kuin kuluttajiksi ja ympäristöongelmista

Integraatio

Kristallilapsilta ei voi varastaa energiaa mutta muut voivat kopioida sitä. Tämä voi kuulostaa monista ristiriitaiselta mutta kyseessä on mekanismi jolla energioiden integraatiota vauhditetaan, sillä osa aurinkokuntamme planeetoista yhtyvät pidemmällä aikavälillä. Kaikilla aurinkuntamme planeetoilla oli jo sielunenergiassa mahdollisuus osoittaa kuinka ne ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Usein ihmiset jotka olivat hyväntahtoisia ja valmiita yhteistyöhön muilta planeetoilta saapuneiden energioiden kanssa menettivät oman säteilynsä koska eivät aina ymmärtäneet että toiset ihmiset voivat olla täysin itsekkäitä ja luonnostaan pyrkivät tunkeutumaan toisten energioihin, sekä usein käyttämään ne i

itsenäisyys

Jokainen aikuinen voi huomata että lapset ovat aiempina vuosikymmeninä syntyneitä lapsia itsenäisempiä ja tulevatkin usein itsenäisesti toimeen elämässä, kunhan ympärillä vallitsee tasapaino. Sielunenergian poistuessa ihmiset eivät enää koe voimakasta sielunyhteyttä eikä heidän ole mahdollista emotionaalisella tasolla kontrolloida toisiaan vaan kaikkien pitää oppia ottamaan vastuu omasta luomisestaan. Henkienergian tuoma vapaus ja kristalli- ja kultainen energia varmistavat tulevina vuosikymmeninä että yksilöt joilla on kaikilla tasoilla kokonaisuuden kannalta jotakin positiivista annettavaa saavat osallistua kehityksen edistämiseen. <3.

kokonaisuus

Maapallolla ei vallitse ykseys vaan äärimmäinen moninaisuus, jota jokaisen on opittava kunnioittamaan. Jos ajattelisimme negatiisia ajatuksia muista ihmisistä niin toimisimme vain kehityksen jarruina.<3.

materia

Materia on valoa tiiviissä muodossa. Vaikka olisimme herkkiä aistimaan kehitystä ja energeettistä muutosta muilla tasoilla niin päivittäisessä tietoisuudessamme täällä on tarkoitus luoda ja kokea ihmisaistein fyysisesti havaittavan energian tasolla. Hengen ja materian yhtyminen on välttämätöntä tietoisuuden kasvulle sillä muuten monet edelleen kokisivat olevansa täällä ikäänkuin sattumalta fyysisinä olentoina sen enempää ihmiskokemusta kyseenalaistamatta. Toisille taas ihmiskeho tuntuisi puolestaan enemmänkin vankilalta eikä kehitys siirtyisi fyysiselle tasolle. Seuraavina vuosikymmeninä kehitystä ohjaa voimakkaasti kristallienergia ja vaikka tietysti kaikki kannamme energioita muilta planee

Kehossa

Jos ihmiset aktivoivat kultaisen energian kristallikehossaan tulee heistä hyvin kehotietoisia. Tällöin voimme helpommin keskittää omat tuntemuksemme omaan fyysiseen kehoomme ja siten hahmottaa asioita enemmän omista lähtökohdistamme käsin, missä ikinä vaikutammekaan. Meidän ei tarvitse omaksua uusimpia ruokavaliotrendejä aikakausilehdistä tai internetistä koska kehomme tietää mitkä ravintoaineet kulloinkin tukevat parhaiten sen tasapainoa ja taajuusjakaumaa. <3.

Maalla

Täällä maanpäällä vaikutamme, hahmotamme todellisuutta ja kehitymme ihmisinä 13 ulottuvuudessa. 1., 2. ja 3. ulottuvuus kuuluvat sielunergiajärjestelmään. 1. ulottuvuudessa elämme fyysisyyden kanssa sopusoinnussa, emmekä ole välttämättä kovinkaan halukkaita kehittämään elinolojamme vaan keskitymme pääasiassa kehomme selviämiseen. Voimme olla hyvinkin tuotteliaita mutta samalla hyvin joustamattomia. Suurin osa aikuisista elää 2. ulottuvuudessa, jossa ilmaelementin tasapainottavaa ominaisuutta koetaan ja ilmaistaan mielen kautta. Koetaan että asiat ovat kunnossa jos ne mielen tasolla voidaan niin hahmottaa. Joku voi kokea tämän eräänlaisena kulissien pystyssä pitämisenä. 3. ulottuvuudessa ihmi

valohoitoa

Henkienergiassa energiatyöskentelyyn kuuluu aina pimeys ja valo samassa suhteessa, eikä valolla ja pimeydellä ole mitään tekemistä hyvän ja pahan kanssa. <3.

one

Kun havaitsemme kokemaamme todellisuutta niin havaitsemme tietysti laajemmin tarkasteltuna itseämme. Olipa kyseessä sitten kivi, auto tai naapurimme niin kyse on osasta samaa energiaa joka erilaisten reittien kautta on päätynyt omaan olomuotoonsa. Jossain vaiheessa historiaamme aloimme luoda ihmisaisteinkin fyysisesti havaittavia, tiheastä energiasta koostuvia todellisuuksia, universumeja, planeettoja ja erilaisia elämänmuodoiksi kutsumiamme näille planeetoille. Aiemmin maapallolle on voinut saapua lähes mistä vain kokemaan ihmisenä havaittavaa todellisuutta ja energioiden monimuotoisuutta ja hyvin erilaisten energioiden sekamelskan aikaansaamaa luomista on tietysti pitänyt hallita, esimerki

11

Kristalliyksilöt, joita lapsina on maapallolle syntynyt erityisesti 2009-2012 ja joiden tietoisuus sijaitsee 9. maanpäällisessä ulottuvuudessa ovat hyvin suoria ja rehellisiä, ja voivat epätasapainoisessa ympäristössä vaikuttaa jopa armottomilta tai tunteettomilta koska he haluavat kohdata todellisuuden omasta yksilöllisestä tietoisuudestaan käsin. Heidän maanpäällinen elämäntehtävänsä on heille täysin selvä. Elämäntehtävät voivat sijoittua alempiin ulottuvuuksiin joihin yksilö lopulta siirtyy koska tuntee niitä suorittaessaan todella elävänsä merkityksellistä elämää ja kehittyy muiden kanssa toimiessaan lopulta kaiken hyväksyväksi 13. ulottuuden kristalli-ihmiseksi, joka osaa säätää tietois

Lapsi

Jos kristalli-ihmiset saisivat päättää omasta tasapainostaan käsin miten energiaa käytetään maapallolla niin asiat tehtäisiin rakkaudesta elämää kohtaan, oma ja muiden hyvinvointi huomioiden. Tämänhetkinen maanpäällinen todellisuus on tietysti hieman toisenlainen ja ihmisten tietoisuus kasvaa yleensä oman kokemuksen kautta joten joskus tapahtumat saatetaan kokea näennäisesti negatiivisina. Luonnostaan tasapainossa olevat indigo- ja kristalliyksilöt eivät toimi täysin omasta energiastaan käsin vaan ilmentävät usein hyvin suorasti ja rehellisesti ympäristön epätasapainoja. Usein toimimalla, sillä heidän todellisuudessaan ajatuksia seuraa toiminta ja heidän voi olla vaikea käsittää miksi epäkoh

Historia

Historiassa on kyse siitä että voimme havainnoida menneitä tapahtumia jotta opimme kehittämään toimintatapojamme maapallolla. <3.

kissaihmiset

Monilla ihmisillä on taustastaan riippuen voimakkaita mieltymyksiä eri ns. galaktisten rotujen alkuperästä muistuttaviin eläimiin. Joku voi kokea vaikkapa haukat ja kotkat jollain tavalla pyhinä, kun toiset puolestaan lumoutuvat leijonista. Esimerkiksi sfinksit muistuttivat meitä tietystä, aikoinaan toimineesta yhteydestä. Nyt maapallon vallitsevassa energiassa ei onneksi tarvitse, eikä kannata kurkottaa omaa kehoaan pidemmälle. <3.

ihminen

Kristallienergia on monella tasolla tasapainoenergiaa. Kristallienergiassa yksilön henkienergia ja fyysinen energia ovat yhtä, sen valossa emme koe toisiamme puhtaasti henkiolentoina tai fyysisinä ilmentyminä vaan tasapainoisesti molempina. Esimerkiksi rahaa ei koeta hyvänä tai pahana asiana vaan osana tasapainoa. <3.

yksi

Kristalliyksilöiden ja -ihmisten voi olla joskus vaikea ymmärtää perinteisiä hierarkioita ja monimutkaisia tapoja tehdä asioita koska heidän tietoisuudessaan on vain yksi totuus, jonka he ovatkin valmiit itsenäisesti elämään todeksi jo hyvin nuorina. He ovatkin mestareita asettamaan omat rajansa mutta ottavat kuitenkin aina huomioon kokonaisuuden ja muiden rajat, vaikka vanhat toimintamallit joiden taustalla vaikuttaa moninaisia, näennäisesti piilotettuja ja usein itsekkäitä motiiveja näyttäytyvätkin heille usein kummallisina. <3.

Recent Posts
Archive