Yhteys

Joku voi ihmetellä mitä tekemistä AuraTransformaatiossaTM tapahtuvalla energiakeskusten tai fyysisen- ja henkikehon yhtymisellä on tietoisuuden kasvun kanssa. Kyse on siitä että kaikki, mikä tahansa asia siis on erillinen tai eriytynyt perspektiivi samasta lähteestä. Se kuinka yleensä ihmisinä ollessamme koemme omaa perspektiiviämme riippu taustastamme niin maan päällä kuin muissa todellisuuksissa. Kaikki luojasta erkanevat perspektiivit lopulta taas yhtyvät itseensä, ihmiset, aurinkokunnat, galaksit jne. kaikki omassa tahdissaan. <3.

rajat rakkaudelle

Siirtymäajan energioiden eli indigo- ja kristallienergioiden tehtävänä on monella tapaa kasvattaa ihmiskunnan tietoisuutta. Kristallienergia hyväksyy erilaisuuden eikä sisällä indigonväristä rajoja asettavaa energiaa eli se ei lähtökohtaisesti nosta kaikkia epäkohtia ihmisten tietoisuuteen mutta sulkee esimerkiksi rakkautensa ihmisiltä jotka eivät itse tee konkreettisiä aloitteita oman tietoisuutensa päivittämiseksi. Tällöin ihmisen tietoisuus helposti laskee mikä on tietysti täysin hyväksyttävää mutta se ei saa ulkopuolista tukea kristallienergioilta. Kyse on monella tapaa silmä silmästä periaatteesta. <3.

dynamiikkaa

Kultaisessa energiassa ihmiset voivat luoda hyvin dynaamisesti uusia kokemuksia itselleen. Henkienergiassa henkisyydessä on pääasiassa kyse kehokokemuksesta siinä missä sielunenergiassa henkisyyteen liittyi mielen kautta koettu aspekti, usein vaikkapa uskonnon, meditoinnin tai kanavoitujen viestien muodossa. 'Kärsimyksen kautta voittoon' tai 'Itku pitkästä ilosta' eivät kultaisessa energiassa päde, kuolleiden menetystä ei kollektiivisesti surra vaan heidän elettyä elämäänsä juhlitaan. <3.

ydin

Sielunenergiassa ihmiset tyypillisesti toimivat sisäisesti yhteen sidottuina, näennäisen ulkoisen tasapainon omaavina yksikköinä joiden sisällä yksilöt tavalla tai toisella täydentävät toisiaan. Henkienergiassa yksilön henkilökohtainen tasapaino korostuu kuitenkin esimerkiksi perheen yhteyttä enemmän. Ns. henkikumppanit käytännössä työskentelevät tietysti yhdessä mutta esimerkiksi yhteiset sunnuntaiateriat voisivat aivan yhtä hyvin tapahtua perheiden yli ja ristiin riippuen yksilöiden henkisestä taustasta. <3.

perspektiiviä

Voimme tällä hetkellä tuntea ilmaelementin voimistumisen joka mahdollistaa hetkellisesti paremman yleiskuvan asioihin. Se kuinka koemme todellisuuden riippuu perspektiivistä. Voimme tietysti aina kuunnella muita mutta omaan elämäämme liittyvät päätökset meidän kannattaa tehdä itsenäisesti. Jos koemme jonkin asian negatiivisena olemme yleensä rikkoneet omia rajojamme toimimalla jonkun toisen perspektiiviistä käsin. <3.

tasapainoa

Voimme suhtautua asioihin monella tapaa. Vaikka maapallo on monen mielestä kreisi mesta jossa ihmiset tappavat toisiaan niin tasapainossa olevat yksilöt eivät välitä vaikka maailma heidän ympäriltään sortuu. Jokaisella meillä on tilaisuus vaikuttaa siihen millaisiin olosuhteisiin synnymme ja havainnoida millaisia potentiaaleja niihin liittyy sekä valita joka hetki oma suhtautumisemme havaintoihimme. <3.

avoimuus

Vaikka vapaus ilmaista on kaiken lähtökohta maanpäällä niin on yleistä että monet hyvin tietoiset ihmiset ovat joutuneet rajoittamaan itsensä ilmaisua sillä ympärillä olleiden ihmisten on usein ollut mahdotonta samaistua heihin. Kun olemme itseemme tyytyväisiä ei sillä kuitenkaan ole väliä miten muut suhtautuvat asioihin, heidän omista lähtökohdistaan käsin. <3.

Aurinkoa

Monet Suomalaisista aikuisista ehkä kokevat hyötyvänsä aurinkoenergiasta koska se tuo tulielementin voimakkaammin heidän tietoisuuteensa. Aurinkoenergia on kuitenkin jokseenkin raskasta ja sieltä peräisin olevat aurinkokuninkaat loistavat tyypillisesti puhtaasti omista lähtökohdistaan käsin, silloin kun heille sopii. Jotta yksilö tuntisi olonsa tasapainoiseksi on hänen integroitava tasapainoenergia omaan järjestelmäänsä. <3.

homma hanskassa

Aiemmin jopa lasten kasvatuksessa painotetiin kuria jotta yksilöt omaksuisivat yhteisön käyttäytymistavat ja normit. Nykyisin lapset eivät välttämättä kunnioita aikuisia jotka ovat tällä tavoin omaksuneet itselleen alitajuisesti huonon itsetunnon. Monien aikuisien voi olla vaikea ymmärtää sitä mutta se on kuitenkin hyvin tehokas ja suora tapa tuoda asia heidän kokemusperäiseen tietoisuuteensa. Palkitse ja rankaise periaate ja sananlasku; "Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee" ovat osa hyvin epätietoista historiaamme. <3.

rakentavaa

Jotta ihmisillä olisi pohja rakentaa elämä tulee menneisyyden kokemukset ja nykyinen tilanne hyväksyä. <3.

peilin edessä

Kristallilapsien energeettisen järjestelmän ollessa hyvin yksinkertainen he peilaavat vanhempien käytöstä hyvin rehellisesti ja suoraan. Jos huomaamme lapsen käytöksessä jonkin piirteen joka ei miellytä meitä niin meidän täytyy tietysti korjata se itsessämme jonka jälkeen myös lapsi pikkuhiljaa omaksuu uudet toimintamallit. <3.

päivän posti

Aamun uutisten mukaan Suomen talous kasvaa. Tiedämme että ihmisten subjektiivisesti kokema hyvinvointi korreloi globaalin käänteisesti siihen kuinka hyvin taloudella menee. Raha on osa tasapainoenergiaa ja kun ihminen tekee paljon positiivisen ja globaalin tasapainoisen kehityksen edistamiseksi kuuluu hänelle nykyisessä järjestelmässämme tietysti tasapainoperiaatteen mukainen korvaus. Maapallolla on kuitenkin vain yksi talous ja kristalliyksilöiden siirtyessä tulevina vuosikymmeninä talouselämän johtoon saadaan asioihin globaali näkökanta. <3.

ohituskaistalla

Nuorten energiajärjestelmä on yksinkertainen, heillä ei ole ns. alitajuntaa tai tiedostamatonta, jota jotkut kutsuvat egoksi. He kaipaavat hyvin yksinkertaisia ja yksiselitteisiä vastauksia aikuisilta. Yksinkertainen energiajärjestelmä mahdollistaa nopean liikkeen ja lapset päätyvät usein viettämään aikansa tietokoneella tai puhelimella jotka tarjoavat nopeasti muuttuvaa sisältöä elämään. Kristalliyksilöt näkevät asiat neutraaleina ja haluavat välittömiä konkreettisia ratkaisuja asioihin joihin he voivat vaikuttaa. Jos he eivät voi vaikuttaa he suuntaavat energiansa muualle. Yksinkertainen on kaunista. <3.

intuitio

Kristalliauran eräs konkreettinen etu kantajalleen on että henkilö tietää etukäteen millaiseen tilanteeseen on kulloinkin menossa. Tällöin kristalliyksilö osaa valita omat toimintamallinsa tai vaikkapa muuttaa suunnitelmiaan jos aistii ettei hänen läsnäolonsa tällä kertaa edistä asioita. Kristalliauran omaavan yksilön energia sijaitsee hänen omassa kehossaan joten hänen energiansa ei voi tehostaa muiden energioita eikä hänellä ole vaikeuksia mennä tarvittaessa tilaisuuteen vaikka jokin paikallaolijoista omaisikin negatiivisen tai muita hallitsevaan pyrkivän asenteen. Tämä voi lopulta olla äärimmäisen turhauttavaa näille henkilöille kristalliyksilöiden joko sulkiessa omat energiansa heiltä ta

Elämä

Elämä tarkoittaa jatkuvaa liikettä ja muutosta, uudistumista. Aikuisina toimimme siltana vanhan ja uuden välillä ja otamme meille uusia toimintamalleja käyttöön nykyhetkessä. Siinä missä aikuiset voivat opettaa lapsille millaisen järjestelmän ovat maanpäälle rakentaneet niin lapset voivat tällä hetkellä toimia henkisinä opettajina aikuisille. On tärkeää että lasten annetaan ilmaista sisäistä vapautta ja elinvoimaa fyysisen ihmiskehomme kautta eikä sitä yritetä tukahduttaa jolloin elämä säilyy elävänä. <3.

inertia

Tiedämme esimerkiksi historiasta että maapallon kehitystä ja ohjataan energeettisesti hieman pidemmissä, tyypillisesti kymmenien vuosituhansien sykleissä. Nyt viimeisen parin vuosikymmenen ajan voimakkaasti maapallolle virranneet energiat saavat monet varmasti tuntemaan että maapallo on kuin iso laiva jonka kurssin muuttamiseksi on tehty nopeita toimenpiteitä mutta joka hitausmomentista johtuen jatkaa edelleen vanhalla kurssillaan. Jo 2020 luvulla koemme kuitenkin kristallienergian yhteisöjen tasolla kristalliyksilöiden siirtyessä työelämään mikä varmasti ja onneksi aikaansaa positiivisen aallon ja muutosvauhdin nopeutumisen. Vastuu maapallon kehityksestä on tietysti suuremmassa määrin siirt

kehys

Jokaisella on uskonnonvapaus ja uskonnot toimivat pääasiassa foorumeina joilla ihmiset voivat ilmaista uskoaan. Riippuu tietysti henkilön planetaarisesta alkuperästä ja kasvatuksesta mihin uskontoon kukin tuntee vetoa ja millaisia uskomuksia niistä omaksuu. Henkienergiassa ihmiset eivät koe henkistä hierarkiaa ja itseään luojasta erillisenä joten esimerkiksi lapset voivatkin hyvin selkeasti ilmaista omat uskonsa uskonnoista ja uskomuksista. <3.

lukuja

Katsoessamme kelloon, kalenteriin ja vastaavasti taivaankappaleiden liikkeisiin huomaamme että aurinkokuntamme matematiikka rakentuu 12-kantaisen lukujärjestelmän ympärille. Todellisuuden matemaattinen hahmottaminen helpottuukin sisäistettyämme sen. <3.

valoa ja rakkautta

Ihmisaivojemme lineaarista tapaa hahmottaa asioita ja valon perimmäistä luonnetta sekä myös ihmisten taipumusta muodostaa uskomuksia ja jättää huomiotta oman ymmärryksen yli menevä kuvaa hyvin kvanttimekaniikan klassinen Youngin kaksoisrakokoe. 1800 luvulla uskoimme että kyse on aaltoliikkeen interferensistä, myöhemmin standardi perimätieto on ollut että Heisenbergin aaltofunktion epätarkkuusperiaate estää ennalta tietämästä mistä partikkeli on lähtöisin ja minne se lopulta päätyy, kunnes 1980 luvulla havaittiin että jos photoni on ollut vuorovaikutuksessa mittalaitteen kanssa niin sen lopullinen havaittu asema riipuu siitä missä osajoukossa se on aiemmin huomioitu. 2000 luvulla kokeita on j

Recent Posts
Archive